HttpClientHandler.ClientCertificateOptions HttpClientHandler.ClientCertificateOptions HttpClientHandler.ClientCertificateOptions HttpClientHandler.ClientCertificateOptions Property

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy certyfikat jest automatycznie pobierany z magazynu certyfikatów lub czy obiekt wywołujący może zostać przekazany do określonego certyfikatu klienta.Gets or sets a value that indicates if the certificate is automatically picked from the certificate store or if the caller is allowed to pass in a specific client certificate.

public:
 property System::Net::Http::ClientCertificateOption ClientCertificateOptions { System::Net::Http::ClientCertificateOption get(); void set(System::Net::Http::ClientCertificateOption value); };
public System.Net.Http.ClientCertificateOption ClientCertificateOptions { get; set; }
member this.ClientCertificateOptions : System.Net.Http.ClientCertificateOption with get, set
Public Property ClientCertificateOptions As ClientCertificateOption

Wartość właściwości

Kolekcja certyfikatów zabezpieczeń skojarzonych z tą obsługą.The collection of security certificates associated with this handler.

Dotyczy