HttpWebRequest.Expect Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość nagłówka HTTP elementu Expect.Gets or sets the value of the Expect HTTP header.

public:
 property System::String ^ Expect { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Expect { get; set; }
member this.Expect : string with get, set
Public Property Expect As String

Wartość właściwości

String

Zawartość nagłówka HTTP Expect.The contents of the Expect HTTP header. Wartością domyślną jest null.The default value is null.


Wartość tej właściwości jest przechowywana w WebHeaderCollection.The value for this property is stored in WebHeaderCollection. Jeśli jest ustawiona właściwość WebHeaderCollection, wartość właściwości zostanie utracona.If WebHeaderCollection is set, the property value is lost.

Wyjątki

Expect jest ustawiona na ciąg, który zawiera "100-Continue" jako podciąg.Expect is set to a string that contains "100-continue" as a substring.

Dotyczy

Zobacz też