Ping.SendAsyncCancel Metoda

Definicja

Anuluje wszystkie oczekujące żądania asynchroniczne do wysłania komunikatu echa protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol) i odbiera odpowiedni komunikat odpowiedzi ICMP echo.Cancels all pending asynchronous requests to send an Internet Control Message Protocol (ICMP) echo message and receives a corresponding ICMP echo reply message.

public:
 void SendAsyncCancel();
public void SendAsyncCancel ();
member this.SendAsyncCancel : unit -> unit
Public Sub SendAsyncCancel ()

Uwagi

Wywołaj tę metodę, aby zakończyć wszystkie wywołania SendAsync , które nie zostały ukończone.Call this method to terminate any calls to SendAsync that have not completed.

Dotyczy