Ping.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez wystąpienia Ping klasy.Releases all resources used by instances of the Ping class.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Uwagi

Jeśli wywołasz dowolną metodę na Ping obiekcie, który został usunięty, otrzymasz ObjectDisposedException .If you call any method on a Ping object that has been disposed, you receive an ObjectDisposedException.

Dotyczy