AuthenticatedStream.Dispose(Boolean) Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element AuthenticatedStream i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the AuthenticatedStream and optionally releases the managed resources.

protected:
 override void Dispose(bool disposing);
protected override void Dispose (bool disposing);
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overrides Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Wartość true, aby zwolnić zasoby zarządzane i niezarządzane, a wartość false, aby zwolnić tylko zasoby niezarządzane.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Uwagi

Ta metoda jest wywoływana przez metodę publiczną Dispose() i Finalize metodę.This method is called by the public Dispose() method and the Finalize method. Dispose() wywołuje metodę chronioną Dispose(Boolean) z disposing parametrem ustawionym na true .Dispose() invokes the protected Dispose(Boolean) method with the disposing parameter set to true. Finalize wywołuje Dispose z disposing ustawionym na false .Finalize invokes Dispose with disposing set to false.

Gdy disposing parametr ma wartość true, ta metoda zwalnia wszystkie zasoby przechowywane przez wszystkie obiekty zarządzane, AuthenticatedStream do których odwołują się te odwołania.When the disposing parameter is true, this method releases all resources held by any managed objects that this AuthenticatedStream references. Ta metoda wywołuje metodę Dispose() każdego obiektu, do którego istnieje odwołanie.This method invokes the Dispose() method of each referenced object.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Dispose może być wywoływana wiele razy przez inne obiekty. Dispose can be called multiple times by other objects. W przypadku przesłaniania Dispose(Boolean) należy zachować ostrożność, aby nie odwoływać się do obiektów, które zostały wcześniej usunięte w ramach wcześniejszego wywołania do Dispose .When overriding Dispose(Boolean) be careful not to reference objects that have been previously disposed of in an earlier call to Dispose. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu implementacji Dispose(Boolean) , zobacz [implementowanie metody Dispose](/dotnet/standard/garbage-collection/implementing-dispose).For more information about how to implement Dispose(Boolean), see [Implementing a Dispose Method](/dotnet/standard/garbage-collection/implementing-dispose).

Aby uzyskać więcej informacji na temat Dispose i Finalize() , zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych i Zastępowanie metody Finalize.For more information about Dispose and Finalize(), see Cleaning Up Unmanaged Resources and Overriding the Finalize Method.

Dotyczy