AuthenticatedStream.InnerStream Właściwość

Definicja

Pobiera strumień używany przez ten program AuthenticatedStream do wysyłania i otrzymywania danych.Gets the stream used by this AuthenticatedStream for sending and receiving data.

protected:
 property System::IO::Stream ^ InnerStream { System::IO::Stream ^ get(); };
protected System.IO.Stream InnerStream { get; }
member this.InnerStream : System.IO.Stream
Protected ReadOnly Property InnerStream As Stream

Wartość właściwości

Stream

Obiekt Stream.A Stream object.

Uwagi

Klasy dziedziczące z AuthenticatedStream mogą używać tej właściwości w celu uzyskania dostępu do strumienia przesłanego do AuthenticatedStream(Stream, Boolean) .Classes that inherit from AuthenticatedStream can use this property to access the stream passed to the AuthenticatedStream(Stream, Boolean).

Dotyczy