ServicePointManager.ReusePort Właściwość

Definicja

Ustawienie tej wartości właściwości true powoduje, że wszystkie wychodzące połączenia TCP z HttpWebRequest używają opcji natywnego gniazda SO_REUSE_UNICASTPORT w gnieździe.Setting this property value to true causes all outbound TCP connections from HttpWebRequest to use the native socket option SO_REUSE_UNICASTPORT on the socket. Powoduje to udostępnienie źródłowych portów wychodzących.This causes the underlying outgoing ports to be shared. Jest to przydatne w scenariuszach, w których duża liczba połączeń wychodzących odbywa się w krótkim czasie, a aplikacja nie ma ryzyka związanego z brakiem portów.This is useful for scenarios where a large number of outgoing connections are made in a short time, and the app risks running out of ports.

public:
 static property bool ReusePort { bool get(); void set(bool value); };
public static bool ReusePort { get; set; }
member this.ReusePort : bool with get, set
Public Shared Property ReusePort As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zwraca wartość Boolean.Returns Boolean.

Uwagi

Wartość domyślna to false.The default value is false.

Dotyczy