NetworkStream.Length Właściwość

Definicja

Pobiera długość danych dostępnych w strumieniu.Gets the length of the data available on the stream. Ta właściwość nie jest obecnie obsługiwana i zawsze zgłasza NotSupportedException .This property is not currently supported and always throws a NotSupportedException.

public:
 virtual property long Length { long get(); };
public override long Length { get; }
member this.Length : int64
Public Overrides ReadOnly Property Length As Long

Wartość właściwości

Int64

Długość danych dostępnych w strumieniu.The length of the data available on the stream.

Wyjątki

Użycie tej właściwości.Any use of this property.

Dotyczy