SocketInformation.ProtocolInformation Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia informacje o protokole dla Socket.Gets or sets the protocol information for a Socket.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ ProtocolInformation { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public byte[] ProtocolInformation { get; set; }
member this.ProtocolInformation : byte[] with get, set
Public Property ProtocolInformation As Byte()

Wartość właściwości

Byte[]

Tablica typu Byte.An array of type Byte.

Dotyczy