TcpClient.Finalize Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby używane przez TcpClient klasę.Frees resources used by the TcpClient class.

!TcpClient ()
~TcpClient ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Uwagi

Ta metoda przesłania Object.Finalize .This method overrides Object.Finalize. Kod aplikacji nie powinien wywoływać tej metody; Finalize Metoda obiektu jest automatycznie wywoływana podczas wyrzucania elementów bezużytecznych, chyba że finalizacja przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych została wyłączona przez wywołanie GC.SuppressFinalize metody.Application code should not call this method; an object's Finalize method is automatically invoked during garbage collection, unless finalization by the garbage collector has been disabled by a call to the GC.SuppressFinalize method.

TcpClientFinalizator klasy zamyka połączenie TCP i zwalnia wszystkie zarządzane zasoby skojarzone z TcpClient .The TcpClient class finalizer closes the TCP connection and releases all managed resources associated with the TcpClient. Te zasoby obejmują podstawowy Socket używany do łączenia się z hostem zdalnym i NetworkStream używane do wysyłania i odbierania danych.These resources include the underlying Socket used for connecting with the remote host, and the NetworkStream used to send and receive data. Finalizator nie zwolni żadnych niezarządzanych zasobów.The finalizer does not release any unmanaged resources.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz finalizowanie metod i destruktorów, Oczyszczanie zasobów niezarządzanychi Zastępowanie metody Finalize.For more information, see Finalize Methods and Destructors, Cleaning Up Unmanaged Resources, and Overriding the Finalize Method.

Dotyczy

Zobacz też