WebRequest.GetResponseAsync Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie podrzędnej, zwraca odpowiedź na żądanie internetowe jako operację asynchroniczną.When overridden in a descendant class, returns a response to an Internet request as an asynchronous operation.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::Net::WebResponse ^> ^ GetResponseAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task<System.Net.WebResponse> GetResponseAsync ();
abstract member GetResponseAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<System.Net.WebResponse>
override this.GetResponseAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task<System.Net.WebResponse>
Public Overridable Function GetResponseAsync () As Task(Of WebResponse)

Zwraca

Task<WebResponse>

Obiekt zadania reprezentujący operację asynchroniczną.The task object representing the asynchronous operation.

Uwagi

Ta operacja nie będzie blokować.This operation will not block. Zwrócony obiekt Task<TResult> zostanie ukończony po otrzymaniu odpowiedzi na żądanie internetowe.The returned Task<TResult> object will complete after a response to an Internet request is available.

Dotyczy