OperatingSystem.IsBrowser Metoda

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca aplikacja działa jako WASM w przeglądarce.Indicates whether the current application is running as WASM in a browser.

public:
 static bool IsBrowser();
public static bool IsBrowser ();
static member IsBrowser : unit -> bool
Public Shared Function IsBrowser () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżąca aplikacja działa jako WASM w przeglądarce; false w przeciwnym razie.true if the current application is running as WASM in a browser; false otherwise.

Dotyczy