OperatingSystem.IsTvOS Metoda

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca aplikacja działa w systemie systemu tvOS.Indicates whether the current application is running on tvOS.

public:
 static bool IsTvOS();
public static bool IsTvOS ();
static member IsTvOS : unit -> bool
Public Shared Function IsTvOS () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżąca aplikacja działa w systemie systemu tvOS; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on tvOS; false otherwise.

Dotyczy