OperatingSystem.IsTvOSVersionAtLeast(Int32, Int32, Int32) Metoda

Definicja

Sprawdza, czy wersja systemu tvOS (zwrócona przezChecks if the tvOS version (returned by libobjc.get_operatingSystemVersion) jest większa lub równa określonej wersji.) is greater than or equal to the specified version. Ta metoda może służyć do ochrony interfejsów API, które zostały dodane w określonej wersji systemu tvOS.This method can be used to guard APIs that were added in the specified tvOS version.

public static bool IsTvOSVersionAtLeast (int major, int minor = 0, int build = 0);
static member IsTvOSVersionAtLeast : int * int * int -> bool
Public Shared Function IsTvOSVersionAtLeast (major As Integer, Optional minor As Integer = 0, Optional build As Integer = 0) As Boolean

Parametry

major
Int32

Główny numer wydania.The major release number.

minor
Int32

Pomocniczy numer wersji.The minor release number.

build
Int32

Numer wersji kompilacji.The build release number.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżącą aplikację uruchomiono w wersji systemu tvOS, która jest co najmniej równa podanej w parametrach; false w przeciwnym razie.true if the current application is running on a tvOS version that is at least what was specified in the parameters; false otherwise.

Dotyczy