PlatformID Wyliczenie

Definicja

Identyfikuje system operacyjny lub platformę obsługiwaną przez zestaw.Identifies the operating system, or platform, supported by an assembly.

public enum class PlatformID
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum PlatformID
type PlatformID = 
Public Enum PlatformID
Dziedziczenie
PlatformID
Atrybuty

Pola

MacOSX 6

System operacyjny to Macintosh.The operating system is Macintosh. Ta wartość została zwrócona przez program Silverlight.This value was returned by Silverlight. W przypadku platformy .NET Core jego zastąpienie jest Unix.On .NET Core, its replacement is Unix.

Unix 4

System operacyjny to UNIX.The operating system is Unix.

Win32NT 2

System operacyjny to Windows NT lub nowszy.The operating system is Windows NT or later.

Win32S 0

System operacyjny to Win32s.The operating system is Win32s. Ta wartość nie jest już używana.This value is no longer in use.

Win32Windows 1

System operacyjny to Windows 95 lub Windows 98.The operating system is Windows 95 or Windows 98. Ta wartość nie jest już używana.This value is no longer in use.

WinCE 3

System operacyjny jest Windows CE.The operating system is Windows CE. Ta wartość nie jest już używana.This value is no longer in use.

Xbox 5

Platforma programistyczna to Xbox 360.The development platform is Xbox 360. Ta wartość nie jest już używana.This value is no longer in use.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie klasy PlatformID do identyfikowania aktualnie wykonywanego systemu operacyjnego:The following example demonstrates using the PlatformID class to identify the currently executing operating system:

// This example demonstrates the PlatformID enumeration.
using namespace System;
int main()
{
  String^ msg1 = L"This is a Windows operating system.";
  String^ msg2 = L"This is a Unix operating system.";
  String^ msg3 = L"ERROR: This platform identifier is invalid.";
  
  // Assume this example is run on a Windows operating system.
  OperatingSystem^ os = Environment::OSVersion;
  PlatformID pid = os->Platform;
  switch ( pid )
  {
   case PlatformID::Win32NT:
   case PlatformID::Win32S:
   case PlatformID::Win32Windows:
   case PlatformID::WinCE:
     Console::WriteLine( msg1 );
     break;

   case PlatformID::Unix:
     Console::WriteLine( msg2 );
     break;

   default:
     Console::WriteLine( msg3 );
     break;
  }
  return 1;
}

/*
This example produces the following results:

This is a Windows operating system.
*/
// This example demonstrates the PlatformID enumeration.
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string msg1 = "This is a Windows operating system.";
  string msg2 = "This is a Unix operating system.";
  string msg3 = "ERROR: This platform identifier is invalid.";

// Assume this example is run on a Windows operating system.

  OperatingSystem os = Environment.OSVersion;
  PlatformID   pid = os.Platform;
  switch (pid) 
    {
    case PlatformID.Win32NT:
    case PlatformID.Win32S:
    case PlatformID.Win32Windows:
    case PlatformID.WinCE:
      Console.WriteLine(msg1);
      break;
    case PlatformID.Unix:
      Console.WriteLine(msg2);
      break;
    default:
      Console.WriteLine(msg3);
      break;
    }
  }
}
/*
This example produces the following results:

This is a Windows operating system.
*/
' This example demonstrates the PlatformID enumeration.
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim msg1 As String = "This is a Windows operating system."
   Dim msg2 As String = "This is a Unix operating system."
   Dim msg3 As String = "ERROR: This platform identifier is invalid."
   
   ' Assume this example is run on a Windows operating system.
   Dim os As OperatingSystem = Environment.OSVersion
   Dim pid As PlatformID = os.Platform
   Select Case pid
     Case PlatformID.Win32NT, PlatformID.Win32S, _
       PlatformID.Win32Windows, PlatformID.WinCE
      Console.WriteLine(msg1)
     Case PlatformID.Unix
      Console.WriteLine(msg2)
     Case Else
      Console.WriteLine(msg3)
   End Select
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'This is a Windows operating system.
'

Uwagi

Użyj właściwości Environment.OSVersion i OperatingSystem.Platform, aby uzyskać Wyliczenie PlatformID dla aktualnie wykonywanego systemu operacyjnego lub platformy programistycznej.Use the Environment.OSVersion and OperatingSystem.Platform properties to obtain the PlatformID enumeration for the currently executing operating system or development platform. Użyj wyliczenia PlatformID, aby pomóc w ustaleniu, czy bieżący system operacyjny lub platforma programistyczna obsługują aplikację.Use the PlatformID enumeration to help determine whether the current operating system or development platform supports your application.

Jako argumentu PlatformId dla narzędzia Narzędzia SignTool. exe (Narzędzie podpisywania) można użyć wartości całkowitej dla każdego elementu członkowskiego wyliczenia PlatformID.You can use the underlying integer value of each PlatformID enumeration member as the PlatformId argument for the SignTool.exe (Sign Tool) utility.

Dotyczy