Duplexing Wyliczenie

Definicja

Określa, czy drukarka używa drukowania jednostronnego, czy pewnego typu dwustronnego druku.Specifies whether a printer uses one-sided printing or some type of two-sided (duplex) printing.

public enum class Duplexing
public enum Duplexing
type Duplexing = 
Public Enum Duplexing
Dziedziczenie
Duplexing

Pola

OneSided 1

Dane wyjściowe są drukowane tylko na jednej stronie każdego arkusza.Output prints on only one side of each sheet.

TwoSidedLongEdge 3

Dane wyjściowe są drukowane po obu stronach każdego arkusza, który przewraca wzdłuż krawędzi równolegle do MediaSizeHeight .Output prints on both sides of each sheet, which flips along the edge parallel to the MediaSizeHeight.

TwoSidedShortEdge 2

Dane wyjściowe są drukowane po obu stronach każdego arkusza, który przewraca wzdłuż krawędzi równolegle do MediaSizeWidth .Output prints on both sides of each sheet, which flips along the edge parallel to MediaSizeWidth.

Unknown 0

Funkcja (której opcje są reprezentowane przez to Wyliczenie) jest ustawiona na opcję niezdefiniowaną w schemacie drukowania.The feature (whose options are represented by this enumeration) is set to an option not defined in the Print Schema.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak przetestować możliwości drukarki i skonfigurować zadanie drukowania, aby korzystać z nich.The following example shows how to test a printer's capabilities and configure the print job to take advantage of them. ..

// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
PrintTicket^ GetPrintTicketFromPrinter ()
{
  PrintQueue^ printQueue = nullptr;

  LocalPrintServer^ localPrintServer = gcnew LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection^ localPrinterCollection = localPrintServer->GetPrintQueues();

  System::Collections::IEnumerator^ localPrinterEnumerator = localPrinterCollection->GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator->MoveNext())
  {
   // Get PrintQueue from first available printer
   printQueue = ((PrintQueue^)localPrinterEnumerator->Current);
  } else
  {
   return nullptr;
  }
  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket^ printTicket = printQueue->DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities^ printCapabilities = printQueue->GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilities->CollationCapability->Contains(Collation::Collated))
  {
   printTicket->Collation = Collation::Collated;
  }
  if (printCapabilities->DuplexingCapability->Contains(Duplexing::TwoSidedLongEdge))
  {
   printTicket->Duplexing = Duplexing::TwoSidedLongEdge;
  }
  if (printCapabilities->StaplingCapability->Contains(Stapling::StapleDualLeft))
  {
   printTicket->Stapling = Stapling::StapleDualLeft;
  }
  return printTicket;
};// end:GetPrintTicketFromPrinter()
// ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
/// <summary>
///  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
/// <returns>
///  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
private PrintTicket GetPrintTicketFromPrinter()
{
  PrintQueue printQueue = null;

  LocalPrintServer localPrintServer = new LocalPrintServer();

  // Retrieving collection of local printer on user machine
  PrintQueueCollection localPrinterCollection =
    localPrintServer.GetPrintQueues();

  System.Collections.IEnumerator localPrinterEnumerator =
    localPrinterCollection.GetEnumerator();

  if (localPrinterEnumerator.MoveNext())
  {
    // Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = (PrintQueue)localPrinterEnumerator.Current;
  }
  else
  {
    // No printer exist, return null PrintTicket
    return null;
  }

  // Get default PrintTicket from printer
  PrintTicket printTicket = printQueue.DefaultPrintTicket;

  PrintCapabilities printCapabilities = printQueue.GetPrintCapabilities();

  // Modify PrintTicket
  if (printCapabilities.CollationCapability.Contains(Collation.Collated))
  {
    printTicket.Collation = Collation.Collated;
  }

  if ( printCapabilities.DuplexingCapability.Contains(
      Duplexing.TwoSidedLongEdge) )
  {
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge;
  }

  if (printCapabilities.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft))
  {
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft;
  }

  return printTicket;
}// end:GetPrintTicketFromPrinter()
' ---------------------- GetPrintTicketFromPrinter -----------------------
''' <summary>
'''  Returns a PrintTicket based on the current default printer.</summary>
''' <returns>
'''  A PrintTicket for the current local default printer.</returns>
Private Function GetPrintTicketFromPrinter() As PrintTicket
  Dim printQueue As PrintQueue = Nothing

  Dim localPrintServer As New LocalPrintServer()

  ' Retrieving collection of local printer on user machine
  Dim localPrinterCollection As PrintQueueCollection = localPrintServer.GetPrintQueues()

  Dim localPrinterEnumerator As System.Collections.IEnumerator = localPrinterCollection.GetEnumerator()

  If localPrinterEnumerator.MoveNext() Then
    ' Get PrintQueue from first available printer
    printQueue = CType(localPrinterEnumerator.Current, PrintQueue)
  Else
    ' No printer exist, return null PrintTicket
    Return Nothing
  End If

  ' Get default PrintTicket from printer
  Dim printTicket As PrintTicket = printQueue.DefaultPrintTicket

  Dim printCapabilities As PrintCapabilities = printQueue.GetPrintCapabilities()

  ' Modify PrintTicket
  If printCapabilities.CollationCapability.Contains(Collation.Collated) Then
    printTicket.Collation = Collation.Collated
  End If

  If printCapabilities.DuplexingCapability.Contains(Duplexing.TwoSidedLongEdge) Then
    printTicket.Duplexing = Duplexing.TwoSidedLongEdge
  End If

  If printCapabilities.StaplingCapability.Contains(Stapling.StapleDualLeft) Then
    printTicket.Stapling = Stapling.StapleDualLeft
  End If

  Return printTicket
End Function ' end:GetPrintTicketFromPrinter()

Uwagi

Użyj wartości tego typu głównie dla następujących celów:Use the values of this type primarily for these purposes:

 • Jako elementy członkowskie DuplexingCapability kolekcji, która jest właściwością PrintCapabilities , te wartości wskazują rodzaje drukowania jednostronnego i dwustronnego obsługiwanego przez drukarkę.As members of the DuplexingCapability collection, which is a property of PrintCapabilities, these values indicate the kinds of one-sided and two-sided printing that the printer supports.

 • Jako wartość Duplexing właściwości PrintTicket , kierują drukarkę do korzystania z drukowania jednostronnego lub pewnego rodzaju drukowania dwustronnego.As the value of the Duplexing property of a PrintTicket, they direct the printer to use one-sided printing or some kind of two-sided printing.

Nieznana wartość nigdy nie jest używana we właściwościach PrintCapabilities obiektów.The Unknown value is never used in properties of PrintCapabilities objects.

Nigdy nie należy ustawiać PrintTicket właściwości nieznane.You should never set a PrintTicket property to Unknown. Jeśli inna PrintTicket aplikacja do tworzenia utworzyła dokument PrintTicket , który ustawia funkcję dupleksu na nierozpoznaną opcję dupleksu (oznacza to, że opcja, która nie jest zdefiniowana w schemacie drukowania), PrintTicket obiekt w aplikacji, który jest zbudowany z tym dokumentem, będzie nieznany jako wartość Duplexing właściwości.If some other PrintTicket producing application has created a PrintTicket document that sets the duplexing feature to an unrecognized duplexing option (that is, an option that is not defined in the Print Schema), then a PrintTicket object in your application that is constructed with that document will have Unknown as the value of the Duplexing property.

Chociaż PrintTicket klasy i PrintCapabilities nie mogą być dziedziczone, można zwiększyć schemat drukowania , aby rozpoznawał funkcje urządzenia drukowania, które nie są uwzględnione w PrintTicket PrintCapabilities klasie lub.Although the PrintTicket and PrintCapabilities classes cannot be inherited, you can extend the Print Schema to recognize print device features that are not accounted for in the PrintTicket or PrintCapabilities classes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: zwiększyć schemat drukowania i utworzyć nowe klasy systemu drukowania.For more information see How to: Extend the Print Schema and Create New Print System Classes.

Dotyczy

Zobacz też