PrintSystemObjectLoadMode Wyliczenie

Definicja

Określa, czy właściwości obiektu są inicjowane podczas ładowania obiektu.Specifies whether the properties of an object are initialized when the object loads.

public enum class PrintSystemObjectLoadMode
public enum PrintSystemObjectLoadMode
type PrintSystemObjectLoadMode = 
Public Enum PrintSystemObjectLoadMode
Dziedziczenie
PrintSystemObjectLoadMode

Pola

LoadInitialized 2

Właściwości są inicjowane podczas ładowania.The properties are initialized during loading.

LoadUninitialized 1

Właściwości nie są inicjowane podczas ładowania.The properties are not initialized during loading.

None 0

Nie określono, czy właściwości są inicjowane.Not specified whether the properties are initialized.

Uwagi

Użyj tego typu w konstruktorze klasy abstrakcyjnej PrintSystemObject .Use this type in a constructor for the abstract class PrintSystemObject.

Dotyczy

Zobacz też