ReadOnlyMemory<T>.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg reprezentujący to wystąpienie pamięci tylko do odczytu.Returns the string representation of this read-only memory instance.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Dla ReadOnlyMemory<T> , zwraca nowe wystąpienie ciągu, które reprezentuje znaki wskazywane przez pamięć.For ReadOnlyMemory<T>, returns a new instance of string that represents the characters pointed to by the memory. W przeciwnym razie zwraca wartość String o nazwie typu i liczbie elementów.Otherwise, returns a String with the name of the type and the number of elements.

Dotyczy