IReflect.GetField(String, BindingFlags) Metoda

Definicja

Zwraca FieldInfo obiekt, który odnosi się do określonego pola i flagi powiązania.Returns the FieldInfo object that corresponds to the specified field and binding flag.

public:
 System::Reflection::FieldInfo ^ GetField(System::String ^ name, System::Reflection::BindingFlags bindingAttr);
public System.Reflection.FieldInfo? GetField (string name, System.Reflection.BindingFlags bindingAttr);
public System.Reflection.FieldInfo GetField (string name, System.Reflection.BindingFlags bindingAttr);
abstract member GetField : string * System.Reflection.BindingFlags -> System.Reflection.FieldInfo
Public Function GetField (name As String, bindingAttr As BindingFlags) As FieldInfo

Parametry

name
String

Nazwa pola do znalezienia.The name of the field to find.

bindingAttr
BindingFlags

Atrybuty powiązania używane do sterowania wyszukiwaniem.The binding attributes used to control the search.

Zwraca

FieldInfo

FieldInfoObiekt zawierający informacje o nazwanym obiekcie, który spełnia ograniczenia wyszukiwania określone w bindingAttr .A FieldInfo object containing the field information for the named object that meets the search constraints specified in bindingAttr.

Wyjątki

Obiekt implementuje wiele pól o tej samej nazwie.The object implements multiple fields with the same name.

Dotyczy

Zobacz też