IReflect.GetMembers(BindingFlags) Metoda

Definicja

Pobiera tablicę MemberInfo obiektów, która odpowiada wszystkim publicznym członkom lub wszystkim członkom bieżącej klasy.Retrieves an array of MemberInfo objects that correspond either to all public members or to all members of the current class.

public:
 cli::array <System::Reflection::MemberInfo ^> ^ GetMembers(System::Reflection::BindingFlags bindingAttr);
public System.Reflection.MemberInfo[] GetMembers (System.Reflection.BindingFlags bindingAttr);
abstract member GetMembers : System.Reflection.BindingFlags -> System.Reflection.MemberInfo[]
Public Function GetMembers (bindingAttr As BindingFlags) As MemberInfo()

Parametry

bindingAttr
BindingFlags

Atrybuty powiązania używane do sterowania wyszukiwaniem.The binding attributes used to control the search.

Zwraca

MemberInfo[]

Tablica MemberInfo obiektów zawierających wszystkie informacje o elementach członkowskich dla tego obiektu odbicia.An array of MemberInfo objects containing all the member information for this reflection object.

Uwagi

Ta metoda pobiera tablicę MemberInfo obiektów przy użyciu atrybutu powiązania, który odpowiada wszystkim publicznym członkom lub wszystkim członkom bieżącej klasy.This method retrieves an array of MemberInfo objects by using the binding attribute that corresponds either to all public members or to all members of the current class. Zwraca tablicę wszystkich elementów członkowskich zdefiniowanych dla tego obiektu.It returns an array of all of the members defined for this object.

Dotyczy

Zobacz też