BlobBuilder.WriteSByte(SByte) Metoda

Definicja

public:
 void WriteSByte(System::SByte value);
public void WriteSByte (sbyte value);
member this.WriteSByte : sbyte -> unit
Public Sub WriteSByte (value As SByte)

Parametry

value
SByte

Wyjątki

Nie można zapisać konstruktora, został on połączony z innym.Builder is not writable, it has been linked with another one.

Dotyczy