BlobWriter Struktura

Definicja

public value class BlobWriter
public struct BlobWriter
type BlobWriter = struct
Public Structure BlobWriter
Dziedziczenie
BlobWriter

Konstruktory

BlobWriter(Blob)
BlobWriter(Byte[])
BlobWriter(Byte[], Int32, Int32)
BlobWriter(Int32)

Właściwości

Blob
Length
Offset
RemainingBytes

Metody

Align(Int32)
Clear()
ContentEquals(BlobWriter)

Porównuje bieżącą zawartość tego składnika zapisywania z innym.Compares the current content of this writer with another one.

PadTo(Int32)
ToArray()
ToArray(Int32, Int32)
ToImmutableArray()
ToImmutableArray(Int32, Int32)
WriteBoolean(Boolean)
WriteByte(Byte)
WriteBytes(BlobBuilder)
WriteBytes(Byte*, Int32)
WriteBytes(Byte, Int32)
WriteBytes(Byte[])
WriteBytes(Byte[], Int32, Int32)
WriteBytes(ImmutableArray<Byte>)
WriteBytes(ImmutableArray<Byte>, Int32, Int32)
WriteBytes(Stream, Int32)
WriteCompressedInteger(Int32)

Implementuje skompresowane kodowanie liczb całkowitych bez znaku zdefiniowane przez ECMA-335-II rozdział 23,2: Obiekty blob i podpisy.Implements compressed unsigned integer encoding as defined by ECMA-335-II chapter 23.2: Blobs and signatures.

WriteCompressedSignedInteger(Int32)

Implementuje skompresowane kodowanie całkowite ze znakiem zdefiniowanym przez ECMA-335-II rozdział 23,2: Obiekty blob i podpisy.Implements compressed signed integer encoding as defined by ECMA-335-II chapter 23.2: Blobs and signatures.

WriteConstant(Object)

Zapisuje wartość stałą (zobacz ECMA-335 Partition II sekcja 22,9) w bieżącym położeniu.Writes a constant value (see ECMA-335 Partition II section 22.9) at the current position.

WriteDateTime(DateTime)
WriteDecimal(Decimal)
WriteDouble(Double)
WriteGuid(Guid)
WriteInt16(Int16)
WriteInt16BE(Int16)
WriteInt32(Int32)
WriteInt32BE(Int32)
WriteInt64(Int64)
WriteReference(Int32, Boolean)

Zapisuje odwołanie do sterty (przesunięcie sterty) lub tabelę (numer wiersza).Writes a reference to a heap (heap offset) or a table (row number).

WriteSByte(SByte)
WriteSerializedString(String)

Zapisuje ciąg w formacie SerString (zobacz atrybuty niestandardowe ECMA-335-II 23,3).Writes a string in SerString format (see ECMA-335-II 23.3 Custom attributes).

WriteSingle(Single)
WriteUInt16(UInt16)
WriteUInt16BE(UInt16)
WriteUInt32(UInt32)
WriteUInt32BE(UInt32)
WriteUInt64(UInt64)
WriteUserString(String)

Zapisuje ciąg w formacie sterty ciągu użytkownika (#US) (zobacz ECMA-335-II 24.2.4 #US i sterty #Blob).Writes a string in User String (#US) heap format (see ECMA-335-II 24.2.4 #US and #Blob heaps).

WriteUTF16(Char[])

Zapisuje zakodowany ciąg UTF16 (little-endian) w bieżącym położeniu.Writes a UTF16 (little-endian) encoded string at the current position.

WriteUTF16(String)

Zapisuje zakodowany ciąg UTF16 (little-endian) w bieżącym położeniu.Writes a UTF16 (little-endian) encoded string at the current position.

WriteUTF8(String, Boolean)

Zapisuje zakodowany ciąg UTF8 w bieżącym położeniu.Writes a UTF8 encoded string at the current position.

Dotyczy