Document Struktura

Definicja

Dokument źródłowy w metadanych debugowania.The source document in the debug metadata.

public value class Document
public struct Document
type Document = struct
Public Structure Document
Dziedziczenie
Document

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Portable PDB v 1.0: Specification format.For more information, see Portable PDB v1.0: Format Specification.

Właściwości

Hash

Pobiera skrót zawartości dokumentu.Gets the document content hash.

HashAlgorithm

Pobiera algorytm wyznaczania wartości skrótu używany do obliczania Hash (SHA1, SHA256 itp.).Gets the hash algorithm used to calculate the Hash (SHA1, SHA256, etc.).

Language

Pobiera język kodu źródłowego (C#, VB, F#itp.).Gets the source code language (C#, VB, F#, etc.).

Name

Pobiera obiekt BLOB o nazwie dokumentu.Gets the document name blob.

Dotyczy