LiteralEncoder Struktura

Definicja

Dostarcza metody dla literałów kodowania.Provides methods for encoding literals.

public value class LiteralEncoder
public struct LiteralEncoder
type LiteralEncoder = struct
Public Structure LiteralEncoder
Dziedziczenie
LiteralEncoder

Konstruktory

LiteralEncoder(BlobBuilder)

Właściwości

Builder

Metody

Scalar()

Zwraca koder używany do kodowania wartości literału.Returns the encoder used to encode the literal value.

TaggedScalar(Action<CustomAttributeElementTypeEncoder>, Action<ScalarEncoder>)

Koduje typ i wartość literału przy użyciu określonych delegatów.Encodes the type and the value of a literal using the specified delegates.

TaggedScalar(CustomAttributeElementTypeEncoder, ScalarEncoder)

Zwraca parę koderów, które muszą być używane do kodowania typu i wartości literału w kolejności, w jakiej występują na liście parametrów.Returns a pair of encoders that must be used to encode the type and value of a literal in the order they appear in the parameter list.

TaggedVector(Action<CustomAttributeArrayTypeEncoder>, Action<VectorEncoder>)

Koduje typ i elementy literału wektorowego przy użyciu określonych delegatów.Encodes the type and the items of a vector literal using the specified delegates.

TaggedVector(CustomAttributeArrayTypeEncoder, VectorEncoder)

Zwraca parę koderów, które muszą być używane do kodowania typu i elementów literału wektorowego w kolejności, w jakiej występują na liście parametrów.Returns a pair of encoders that must be used to encode the type and the items of a vector literal in the order they appear in the parameter list.

Vector()

Pobiera koder wektorowy używany do kodowania elementów wektora.Gets a vector encoder used to encode the items of a vector.

Dotyczy