GenericParameter Struktura

Definicja

public value class GenericParameter
public struct GenericParameter
type GenericParameter = struct
Public Structure GenericParameter
Dziedziczenie
GenericParameter

Właściwości

Attributes

Pobiera atrybuty określające wariancję i ograniczenia.Gets the attributes specifying variance and constraints.

Index

Pobiera indeks (liczony od zera) parametru w deklaracji typu ogólnego lub metody deklarującej.Gets the zero-based index of the parameter within the declaring generic type or method declaration.

Name

Pobiera nazwę parametru generycznego.Gets the name of the generic parameter.

Parent

Pobiera TypeDefinitionHandle lub MethodDefinitionHandle, który reprezentuje element nadrzędny tego parametru generycznego.Gets a TypeDefinitionHandle or MethodDefinitionHandle that represents the parent of this generic parameter.

Metody

GetConstraints()
GetCustomAttributes()

Dotyczy