ManifestResourceHandleCollection.IEnumerable<ManifestResourceHandle>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.Returns an enumerator that iterates through the collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Reflection::Metadata::ManifestResourceHandle> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.ManifestResourceHandle>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::Metadata::ManifestResourceHandle>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.ManifestResourceHandle> IEnumerable<ManifestResourceHandle>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.ManifestResourceHandle>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.ManifestResourceHandle>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.Metadata.ManifestResourceHandle>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Reflection.Metadata.ManifestResourceHandle>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of ManifestResourceHandle) Implements IEnumerable(Of ManifestResourceHandle).GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator<ManifestResourceHandle>

Moduł wyliczający, który może służyć do iterowania po kolekcji.An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Dotyczy