CodeViewDebugDirectoryData.Age Właściwość

Definicja

Iteracja pliku PDB.The iteration of the PDB. Pierwsza iteracja to 1.The first iteration is 1. Iteracja jest zwiększana za każdym razem, gdy zawartość PDB zostanie zwiększona.The iteration is incremented each time the PDB content is augmented.

public:
 property int Age { int get(); };
public int Age { get; }
member this.Age : int
Public ReadOnly Property Age As Integer

Wartość właściwości

Dotyczy