CodeViewDebugDirectoryData.Guid Właściwość

Definicja

Unikatowy identyfikator globalny (GUID) skojarzonego pliku PDB.The Globally Unique Identifier (GUID) of the associated PDB.

public:
 property Guid Guid { Guid get(); };
public Guid Guid { get; }
member this.Guid : Guid
Public ReadOnly Property Guid As Guid

Wartość właściwości

Dotyczy