RuntimeReflectionExtensions.GetMethodInfo(Delegate) Metoda

Definicja

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Reflection::MethodInfo ^ GetMethodInfo(Delegate ^ del);
public static System.Reflection.MethodInfo GetMethodInfo (this Delegate del);
public static System.Reflection.MethodInfo? GetMethodInfo (this Delegate del);
static member GetMethodInfo : Delegate -> System.Reflection.MethodInfo
<Extension()>
Public Function GetMethodInfo (del As Delegate) As MethodInfo

Parametry

del
Delegate

Delegat do sprawdzenia.The delegate to examine.

Zwraca

MethodInfo

Obiekt, który reprezentuje metodę.An object that represents the method.

Wyjątki

del to null.del is null.

Obiekt wywołujący nie ma dostępu do metody reprezentowanej przez delegata (na przykład jeśli metoda jest prywatna).The caller does not have access to the method represented by the delegate (for example, if the method is private).

Dotyczy

Zobacz też