TypeDelegator.IsCOMObjectImpl Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy Type jest to obiekt com.Returns a value that indicates whether the Type is a COM object.

protected:
 override bool IsCOMObjectImpl();
protected override bool IsCOMObjectImpl ();
override this.IsCOMObjectImpl : unit -> bool
Protected Overrides Function IsCOMObjectImpl () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli Type jest obiektem com; w przeciwnym razie, false .true if the Type is a COM object; otherwise, false.

Dotyczy