ResourceReader.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby używane przez program ResourceReader .Releases the resources used by the ResourceReader.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu przechodzi przez zasoby pliku i drukuje wszystkie znalezione pary klucz/wartość.The following code example moves through a file's resources and prints out all the key/value pairs it finds. Następnie kod używa metody theIDisposable. Dispose, aby zamknąć ResourceReader i zwolnić wszystkie używane przez niego zasoby.The code then uses theIDisposable.Dispose method to shut down the ResourceReader and to release all resources used by it.

Imports System
Imports System.Resources
Imports System.Collections

Public Class ReadResources

  Public Shared Sub Main(args() As String)
    ' Create a resource reader for items.resources 
    ' and get an enumerator to iterate through the file. 
    Dim reader As IResourceReader = New ResourceReader("items.resources")
    Dim en As IDictionaryEnumerator = reader.GetEnumerator()

    ' Iterate through the file, printing the key and value pairs. 
    While en.MoveNext()
      Console.WriteLine()
      Console.WriteLine("Name: {0}", en.Key)
      Console.WriteLine("Value: {0}", en.Value)
    End While 

    ' Clean up all resources associated with the reader. 
    ' Calling Dispose is equivalent to calling Close.
    reader.Dispose()
  End Sub 

End Class
using System;
using System.Resources;
using System.Collections;

public class ReadResources 
{
  public static void Main(string[] args) 
  {
    // Create a resource reader for items.resources 
    // and get an enumerator to iterate through the file.
    IResourceReader reader = new ResourceReader("items.resources");
    IDictionaryEnumerator en = reader.GetEnumerator();

    // Iterate through the file, printing the key/value pairs. 
    while (en.MoveNext()) 
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Name: {0}", en.Key);
      Console.WriteLine("Value: {0}", en.Value);
    }

    // Clean up all resources associated with the reader. 
    // Calling Dispose is equivalent to calling Close.
    reader.Dispose();
  }
}
using namespace System;
using namespace System::Resources;
using namespace System::Collections;
int main()
{
  array<String^>^args = Environment::GetCommandLineArgs();

  // Create a resource reader for items.resources 
  // and get an enumerator to iterate through the file.
  IResourceReader^ reader = gcnew ResourceReader( "items.resources" );
  IDictionaryEnumerator^ en = reader->GetEnumerator();

  // Iterate through the file, printing the key/value pairs. 
  while ( en->MoveNext() )
  {
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( "Name: {0}", en->Key );
   Console::WriteLine( "Value: {0}", en->Value );
  }

  // Clean up all resources associated with the reader. 
  // Calling the destructor is equivalent to calling Close.
  reader->~IResourceReader();
}

Uwagi

Wywołanie metody Dispose pozwala na przydzielenie zasobów używanych przez program ResourceReader do innych celów.Calling Dispose allows the resources used by the ResourceReader to be reallocated for other purposes. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania, zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych.For more information about Dispose, see Cleaning Up Unmanaged Resources.

Dotyczy