AsyncIteratorMethodBuilder.MoveNext<TStateMachine>(TStateMachine) Metoda

Definicja

Wywołuje MoveNext() na komputerze stanu, chroniąc ExecutionContext.Invokes MoveNext() on the state machine while guarding the ExecutionContext.

public:
generic <typename TStateMachine>
 where TStateMachine : System::Runtime::CompilerServices::IAsyncStateMachine void MoveNext(TStateMachine % stateMachine);
public void MoveNext<TStateMachine> (ref TStateMachine stateMachine) where TStateMachine : System.Runtime.CompilerServices.IAsyncStateMachine;
member this.MoveNext : 'StateMachine -> unit (requires 'StateMachine :> System.Runtime.CompilerServices.IAsyncStateMachine)
Public Sub MoveNext(Of TStateMachine As IAsyncStateMachine) (ByRef stateMachine As TStateMachine)

Parametry typu

TStateMachine

Typ automatu Stanów.The type of the state machine.

Parametry

stateMachine
TStateMachine

Wystąpienie automatu Stanów, zakończone przez odwołanie.The state machine instance, passed by reference.

Dotyczy