AsyncTaskMethodBuilder<TResult>.SetException(Exception) Metoda

Definicja

Oznacza zadanie jako nieudane i wiąże określony wyjątek z zadaniem.Marks the task as failed and binds the specified exception to the task.

public:
 void SetException(Exception ^ exception);
public void SetException (Exception exception);
member this.SetException : Exception -> unit

Parametry

exception
Exception

Wyjątek, który należy powiązać z zadaniem.The exception to bind to the task.

Wyjątki

exceptionjest null.exception is null.

Zadanie zostało już ukończone.The task has already completed.

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone do użycia przez kompilator.This type and its members are intended for use by the compiler.

Dotyczy