AsyncTaskMethodBuilder<TResult>.SetResult(TResult) Metoda

Definicja

Oznacza zadanie jako zakończone pomyślnie.Marks the task as successfully completed.

public:
 void SetResult(TResult result);
public void SetResult (TResult result);
member this.SetResult : 'Result -> unit
Public Sub SetResult (result As TResult)

Parametry

result
TResult

Wynik, który ma zostać użyty do ukończenia zadania.The result to use to complete the task.

Wyjątki

Zadanie zostało już ukończone.The task has already completed.

Uwagi

Ten typ i jego elementy członkowskie są przeznaczone do użycia przez kompilator.This type and its members are intended for use by the compiler.

Dotyczy