ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T>.Enumerator Struktura

Definicja

Zapewnia oczekiwany asynchroniczny moduł wyliczający, który umożliwia anulowanie iteracji i skonfigurowane oczekiwania.Provides an awaitable async enumerator that enables cancelable iteration and configured awaits.

public: value class ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T>::Enumerator
public struct ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T>.Enumerator
type ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<'T>.Enumerator = struct
Public Structure ConfiguredCancelableAsyncEnumerable(Of T).Enumerator

Parametry typu

T

Typ wartości do wyliczenia.The type of values to enumerate.

Dziedziczenie
ConfiguredCancelableAsyncEnumerable<T>.Enumerator

Właściwości

Current

Pobiera element w kolekcji na bieżącym miejscu modułu wyliczającego.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

Metody

DisposeAsync()

Wykonuje zadania zdefiniowane przez aplikację skojarzone z zwalnianiem, zwalnianiem lub resetowaniem niezarządzanych zasobów asynchronicznie.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources asynchronously.

MoveNextAsync()

Umożliwia przechodzenie modułu wyliczającego asynchronicznie do następnego elementu kolekcji.Advances the enumerator asynchronously to the next element of the collection.

Dotyczy