ConfiguredTaskAwaitable Struktura

Definicja

Zapewnia obiekt oczekujący, który umożliwia skonfigurowanie oczekujących zadań na zadanie.Provides an awaitable object that enables configured awaits on a task.

public value class ConfiguredTaskAwaitable
public struct ConfiguredTaskAwaitable
type ConfiguredTaskAwaitable = struct
Public Structure ConfiguredTaskAwaitable
Dziedziczenie
ConfiguredTaskAwaitable

Uwagi

Ten typ jest przeznaczony do użycia przez kompilator; nie należy używać go bezpośrednio w kodzie.This type is intended for compiler use; do not use it directly in your code.

Metody

GetAwaiter()

Zwraca obiekt await dla tego obiektu oczekującego.Returns an awaiter for this awaitable object.

Dotyczy