IStrongBox Interfejs

Definicja

Definiuje właściwość do uzyskiwania dostępu do wartości, do której odwołuje się obiekt.Defines a property for accessing the value that an object references.

public interface class IStrongBox
public interface IStrongBox
type IStrongBox = interface
Public Interface IStrongBox
Pochodne

Właściwości

Value

Pobiera lub ustawia wartość, do której odwołuje się obiekt.Gets or sets the value that an object references.

Dotyczy