ITuple.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Zwraca wartość określonego Tuple elementu.Returns the value of the specified Tuple element.

public:
 property System::Object ^ default[int] { System::Object ^ get(int index); };
public object? this[int index] { get; }
public object this[int index] { get; }
member this.Item(int) : obj
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As Object

Parametry

index
Int32

Indeks określonego Tuple elementu.The index of the specified Tuple element. index może Item1 przekroczyć od 0 dla Tuple do jednego z wartości mniejszej niż liczba elementów w Tuple .index can range from 0 for Item1 of the Tuple to one less than the number of elements in the Tuple.

Wartość właściwości

Object

Wartość określonego Tuple elementu.The value of the specified Tuple element.

Dotyczy