ValueTaskAwaiter.IsCompleted Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ValueTask została ukończona.Gets a value that indicates whether the ValueTask has completed.

public:
 property bool IsCompleted { bool get(); };
public bool IsCompleted { get; }
member this.IsCompleted : bool
Public ReadOnly Property IsCompleted As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli ValueTask zakończył się; w przeciwnym razie. falsetrue if the ValueTask has completed; otherwise, false.

Dotyczy