_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) Metoda

Definicja

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

public:
 void GetTypeInfo(System::UInt32 iTInfo, System::UInt32 lcid, IntPtr ppTInfo);
public void GetTypeInfo (uint iTInfo, uint lcid, IntPtr ppTInfo);
abstract member GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
Public Sub GetTypeInfo (iTInfo As UInteger, lcid As UInteger, ppTInfo As IntPtr)

Parametry

iTInfo
UInt32

Informacje o typie, który będzie zwracany.The type information to return.

lcid
UInt32

Identyfikator regionalny dla informacji o typie.The locale identifier for the type information.

ppTInfo
IntPtr

Wskaźnik do żądanego obiektu informacji o typie.A pointer to the requested type information object.

Uwagi

Ta metoda służy do uzyskiwania dostępu do zarządzanych klas z niezarządzanego kodu i nie powinna być wywoływana z kodu zarządzanego.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IDispatch::.For more information, see IDispatch::GetTypeInfo.

Dotyczy