STGMEDIUM Struktura

Definicja

Udostępnia zarządzaną definicję STGMEDIUM struktury.

public value class STGMEDIUM
public struct STGMEDIUM
type STGMEDIUM = struct
Public Structure STGMEDIUM
Dziedziczenie
STGMEDIUM

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz STGMEDIUM structure (Struktura STGMEDIUM).

Środowisko uruchomieniowe języka wspólnego zgłasza wyjątek, gdy metoda COM w kodzie natywnym zwraca hrESULT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to: Map HRESULTs and Exceptions (Instrukcje: mapowania wartości HRESULTs i wyjątków).

Pola

pUnkForRelease

Reprezentuje wskaźnik do wystąpienia interfejsu, który umożliwia procesowi wysyłania sterowanie sposobem, w jaki magazyn jest zwalniany, gdy proces odbierania wywołuje ReleaseStgMedium funkcję. Jeśli pUnkForRelease jest nullto , ReleaseStgMedium używa domyślnych procedur do zwolnienia magazynu; w przeciwnym razie ReleaseStgMedium używa określonego IUnknown interfejsu.

tymed

Określa typ nośnika magazynu. Procedury marshalingu i unmarshaling używają tej wartości do określenia, który element członkowski unii został użyty. Ta wartość musi być jednym z elementów TYMED wyliczenia.

unionmember

Reprezentuje uchwyt, ciąg lub wskaźnik interfejsu, którego proces odbierania może używać do uzyskiwania dostępu do przesyłanych danych.

Dotyczy