ExternalException.ErrorCode Właściwość

Definicja

Pobiera HRESULT błędu.Gets the HRESULT of the error.

public:
 virtual property int ErrorCode { int get(); };
public virtual int ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : int
Public Overridable ReadOnly Property ErrorCode As Integer

Wartość właściwości

HRESULT błędu.The HRESULT of the error.

Uwagi

Zobacz typowe wartości HRESULT dla listy najczęściej spotykanych kodów błędów.See Common HRESULT values for a list of the more frequently encountered error codes. wartości HRESULT są zdefiniowane w pliku nagłówkowym Winerror. h.HRESULT values are defined in the Winerror.h header file.

Dotyczy