ExternalException.ToString Metoda

Definicja

Zwraca ciąg, który zawiera wartość HRESULT błędu.Returns a string that contains the HRESULT of the error.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Ciąg, który reprezentuje wynik HRESULT.A string that represents the HRESULT.

Dotyczy