TYPEATTR.cImplTypes Pole

Definicja

Wskazuje liczbę zaimplementowanych interfejsów w interfejsie opisanym przez tę strukturę.Indicates the number of implemented interfaces on the interface this structure describes.

public: short cImplTypes;
public short cImplTypes;
val mutable cImplTypes : int16
Public cImplTypes As Short 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy