VARDESC.wVarFlags Pole

Definicja

Definiuje właściwości zmiennej.Defines the properties of a variable.

public: short wVarFlags;
public short wVarFlags;
val mutable wVarFlags : int16
Public wVarFlags As Short 

Wartość pola

Dotyczy