AssemblyLoadContext.ContextualReflectionScope Struktura

Definicja

Dostarcza typ zwracany używany wyłącznie dla elementu EnterContextualReflection().Provides a return type used exclusively for EnterContextualReflection(). Jest on przeznaczony do użycia jako element IDisposable using w bloku.It is intended to be used as an IDisposable in a using block.

public: value class AssemblyLoadContext::ContextualReflectionScope : IDisposable
public struct AssemblyLoadContext.ContextualReflectionScope : IDisposable
type AssemblyLoadContext.ContextualReflectionScope = struct
    interface IDisposable
Public Structure AssemblyLoadContext.ContextualReflectionScope
Implements IDisposable
Dziedziczenie
AssemblyLoadContext.ContextualReflectionScope
Implementuje

Uwagi

Jest to szczegóły EnterContextualReflection implementacji interfejsów API.This is an implementation detail of the EnterContextualReflection APIs. Jest to struktura, aby uniknąć alokacji sterty.It is a struct, to avoid heap allocation. Aby uniknąć pakowania, musi być publiczny.It is required to be public to avoid boxing.

Metody

Dispose()

Ustawia CurrentContextualReflectionContext wartość przed EnterContextualReflection() wywołaniem, które zwróciło to wystąpienie.Sets CurrentContextualReflectionContext to the value preceding the call to EnterContextualReflection() which returned this instance.

Dotyczy