DataContractSerializer.DataContractResolver Właściwość

Definicja

Pobiera składnik używany do dynamicznego mapowania xsi:type deklaracji do znanych typów kontraktu.Gets the component used to dynamically map xsi:type declarations to known contract types.

public:
 property System::Runtime::Serialization::DataContractResolver ^ DataContractResolver { System::Runtime::Serialization::DataContractResolver ^ get(); };
public System.Runtime.Serialization.DataContractResolver? DataContractResolver { get; }
public System.Runtime.Serialization.DataContractResolver DataContractResolver { get; }
member this.DataContractResolver : System.Runtime.Serialization.DataContractResolver
Public ReadOnly Property DataContractResolver As DataContractResolver

Wartość właściwości

DataContractResolver

Implementacja DataContractResolver klasy.An implementation of the DataContractResolver class.

Uwagi

DataContractResolverJest ustawiana za pomocą DataContractSerializer konstruktora.The DataContractResolver is set using a DataContractSerializer constructor.

Dotyczy