SoapFormatter.AssemblyFormat Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zachowanie deserializacji w odniesieniu do znajdowania i ładowania zestawów.Gets or sets the behavior of the deserializer with regards to finding and loading assemblies.

public:
 property System::Runtime::Serialization::Formatters::FormatterAssemblyStyle AssemblyFormat { System::Runtime::Serialization::Formatters::FormatterAssemblyStyle get(); void set(System::Runtime::Serialization::Formatters::FormatterAssemblyStyle value); };
public System.Runtime.Serialization.Formatters.FormatterAssemblyStyle AssemblyFormat { get; set; }
member this.AssemblyFormat : System.Runtime.Serialization.Formatters.FormatterAssemblyStyle with get, set
Public Property AssemblyFormat As FormatterAssemblyStyle

Wartość właściwości

FormatterAssemblyStyle

Jedna z FormatterAssemblyStyle wartości, która określa zachowanie deserializacji.One of the FormatterAssemblyStyle values that specifies the deserializer behavior.

Dotyczy

Zobacz też