SoapFormatter.Binder Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia SerializationBinder kontrolkę, która kontroluje powiązanie serializowanego obiektu z typem.Gets or sets the SerializationBinder that controls the binding of a serialized object to a type.

public:
 property System::Runtime::Serialization::SerializationBinder ^ Binder { System::Runtime::Serialization::SerializationBinder ^ get(); void set(System::Runtime::Serialization::SerializationBinder ^ value); };
public System.Runtime.Serialization.SerializationBinder Binder { get; set; }
member this.Binder : System.Runtime.Serialization.SerializationBinder with get, set
Public Property Binder As SerializationBinder

Wartość właściwości

SerializationBinder

SerializationBinderUżywany z tym SoapFormatter .The SerializationBinder used with this SoapFormatter.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też