ImportOptions.GenerateInternal Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy wygenerowany kod będzie oznaczony jako wewnętrzny, czy publiczny.Gets or sets a value that specifies whether generated code will be marked internal or public.

public:
 property bool GenerateInternal { bool get(); void set(bool value); };
public bool GenerateInternal { get; set; }
member this.GenerateInternal : bool with get, set
Public Property GenerateInternal As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli kod zostanie oznaczony internal ; w przeciwnym razie, false .true if the code will be marked internal; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy